Top.Mail.Ru
The Maurice Thorez Institute of Foreign Languages
Moscow State Linguistic University

انستیتوی زبان های خارجی به نام ماریس تورز

انستیتوی زبان های خارجی موریس تورز برند و یکی از قسمت های مهم دانشگاه دولتی زبانشناسی به حساب می آید. این دانشگاه به خاطر تاریخ و سنت آموزش آکادمیک مرکز معتبر در حوزه مطالعات زبانشناسی و آموزش زبان خارجی می باشد. انستیتو دارای متخصصین عالی که اساتید با تجربه برای دانشجویان هستند. 

در سال ۱۹۶۴ این دانشگاه به نام «موریس تورز» که سیاستمدار فرانسوی یکی از دوستان شوروی سابق، نامگذاری شد. سپس بعد از سال ۲۰۰۶ این دانشگاه رشته های متتلف در بر گرفت که محوریت آن باز هم زبانشناسی و آموزش زبان است. 

امروزه انستیتوی زبان های خارجی موریس تورز شامل ۳ دانشکده هست:

دانشکده زبان انگلیسی

دانشکده زبان آلمانی

دانشکده زبان فرانسوی