Top.Mail.Ru
The Maurice Thorez Institute of Foreign Languages
Moscow State Linguistic University

مرکز زبان و فرهنگ کشورهای مشترک المنافع

شماره تماس:

۸۴۹۹۲۴۵۲۲۱۷

آدرس الکترانیکی:

cis@linguanet.ru


Конев Владимир Николаевич

رئیس مرکز:

کانف ولادیمیر نیکالایویچ

این مرکز بر اساس حکم شورای علمی دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو در سال ۱۹۹۸ در دانشگاه افتتاح شد. فعالیت عملی این مرکز اجرای برنامه می باشد چرا که دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو که مقام موسسه اصلی زبان ها و فرهنگ های کشورهای مشترک المنافع دارد.

در دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو ۷ مرکز زبان ها و فرهنگ های کشورهای مشترک المنافع فعالیت می کند:

- مرکز زبان و فرهنگ آذری

مرکز زبان و فرهنگ ارمنی

- مرکز زبان و فرهنگ قزاقی

- مرکز زبان و فرهنگ قرقیزی

مرکز زبان و فرهنگ تاجیکی

مرکز زبان و فرهنگ مولداوی

مرکز زبان و فرهنگ اوکراینی

مراکز مذکور دارای نشانه های فرهنگی و وسایل صوتی و ویدیویی هست که برای درک فرهنگ و رسم و رسوم کشورها خیلی مؤثر می باشد.

مهمترین فعالیت مرکز فعالیت روشنگرانه برای آشنایی مردم روسیه با دستاوردهای کشورهای مشترک المنافع در حوزه آموزش، علم و فرهنگ می باشد.