The Maurice Thorez Institute of Foreign Languages
Moscow State Linguistic University

مرکز همکاری بین المللی

مرکز همکاری بین المللی

شماره تماس

۷۴۹۵۷۰۸۳۶۴۱

آدرس الکترانیکی

lavrikov@linguanet.ru


Лавриков Геннадий Викторович
رئیس مرکز: لاوریکاف گنادی ویکتاراویچ

مرکز همکاری بین المللی دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو با دانشگاه های دارای تفاهم نامه همکاری می کند.

برگزاری مذاکرات و تهیه تفاهم نامه؛

توسعه روابط با موسسات دولتی و غیردولتی و دانشگاه ها؛

برگزاری کنفرانس ها و سمینارهای علمی بین المللی در دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو و دانشگاه های که دارای تفاهمنامه هستند؛

مساعدت به دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو برای شرکت در کنفرانس های در دانشگاه های خارج از کشور اعم از دانشگاه های سازمان همکاری شانگهای و سایر موسسات بین المللی؛

مساعدت به مراکز زبانی و فرهنگی کشورهای مشترک المنافع دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو؛

برگزاری ملاقات و لکچر برای نمایندگان برجسته کشورهای مشترک المنافع؛

پشتبانی مسابقات و اقدامات متنوع؛

پشتبانی از انجام پروژه بین المللی دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو؛

ایجاد تبادل دانشجویی بین دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو و دانشگاه های دارای تفاهمنامه؛

تشکیل مطالعات علمی - پژوهشی و ویزیت های دانشجویان خارجی، دانشجویان دوره دکتری و اساتید.

  Общая ЦМС