دانشکده زبان انگلیسی

دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو مرکز معتبر علوم انسانی هم در عرصه ملی و هم بین المللی می باشد. در چهارچوب برنامه دانشگاه، دانشکده زبان انگلیسی نوآوری در آموزش زبان و انجام تحقیقات در بر دارد. 

ما برنامه های در سه مقطه داریم:

کارشناسی (آموزش زبان خارجی و فرهنگ نظری؛ زبانشناسی نظری و تطبیقی؛ ترجمه زبات اشاره).

کارشناسی ارشد (زبانشناسی، علم زبانشناسی، و ارتباطات بین فرهنگ ها؛‌ زبانشناسی نظری، تطبیقی، عملی).

امروزه ما سنت های دانشکده ما در حوزه تهیه و عملی سازی برنامه ها آکادمیک منحصر به فرد حفظ کرده ایم. در سال ۲۰۱۲ دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو با انجمن کرولال روسیه تفاهم نامه برای تربیت مترجمین زبان اشاره به امضا رسید. و امروزه ما برنامه کارشناسی در حوزه مترجمین زبان اشاره داریم.

از سپتامبر ۲۰۱۴ ما برای تربیت اساتید زبان انگلیسی و چینی با انستیتوی کانفوسیوس برنامه آموزشی جدید ارایه کردیم.